Cv số: 2981/SVHTTDL-QLTDTT về việc Giới thiệu địa chỉ truy cập hướng dẫn tập luyện các bài tập thể dục thể thao của Sở VHTTDL

08/09/2021 107 0
Nhằm giới thiệu địa chỉ cung cấp thông tin, tài liệu, các bài tập thể dục tại nhà, phòng chống Covid-19; tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao phù hợp với lứa tuổi, giới tính, tình trạng sức khỏe, đặc điểm ngành nghề trên các trang tin của Tổng cục Thể dục thể thao.

Sample Plan