Ngày Du lịch Thế giới 2021: vì sự tăng trưởng giữa đại dịch

28/09/2021 617 0
Chủ đề của ngày Du lịch Thế giới 27/9 là "Du lịch vì sự tăng tưởng bao trùm" với tiêu chí không để ai trong ngành bị bỏ lại phía sau.

Sample Plan