Chuyển đổi số - phát huy hệ thống du lịch thông minh Cần Thơ

13/04/2021 330 0
Dự án Du lịch thông minh là một trong những nội dung quan trọng của Ðề án phát triển TP Cần Thơ trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016-2025, đang được thành phố đầu tư và triển khai.

Sample Plan