100% lễ hội tại Việt Nam sẽ được số hóa để bảo tồn và quản lý hiệu quả

03/08/2021 109 0
Thu thập các thông tin cơ bản nhằm rà soát, đánh giá thực trạng lễ hội ở nước ta phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội Việt Nam.

Sample Plan