CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTG (Kèm theo Công văn số /BVHTTDL-KHTC ngày tháng 8 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

14/08/2021 462 0
Những câu hỏi thường gặp liên quan đến chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lịch trình gợi ý