Chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5 tại Cần Thơ

Lịch trình mẫu